دانلود نرم ا?زار شبیه سازی هیدرولیکی Flow 3D v10.0.1


مدل Flow 3D یکی از مدل های بسیار قوی در زمینه ی دینامیک سیالات است که توسعه و پشتیبانی آن توسط Flow science , inc صورت گر?ته است.اخیرا این مدل توانسته در تحقیقات و صنعت کابرد زیادیپیدا کرده است.
این مدل قابلیت تحلیل سه بعدی میدان جریان را دارد و محدوده ی کاربردی بسیار وسیعی را در مسائل مربوط به سیالات دارد.معادلات حاکم در این مدل، معادلات ناویر استوکس و معادله ی بقای جرم است و برای حل آش?تگی نیز از پنج روش مختل? است?اده می شود.
این نرم ا?زار قابلیت تحلیل دو بعدی یا سه بعدی میدان جریان را به صورت حجم دارا است.این نرم ا?زار از المان های سه بعدی متعامد است?اده می کند و در ایجاد مانع در برابرجریان قابلیت های ویژه ای دارد.
مدل flow 3d شامل الگوی ?یزیکی بسیاری از جمله آبهای کم عمق، لزجت، کاویتاسیون، آش?تگی، محیط های متخلخل و غیره است.این مدل در زمینه هایی چون ریخته گری ، مهندسی ?رآیند، هیدرولیک، محیط زیست، هوا ?ضا،علوم دریایی،ن?ت ،گاز و غیره کاربرد دارد.

* * * آموزش نصب نرم ا?زار Flow 3D در پست های بعد قرار میگیرد.

نمونه هایی از کار های اینجام شده در این نرم ا?زار:
VBIran Pro


VBIran Pro


VBIran Proدانلود نرم ا?زار + کرک تست شده